Passa al contingut principal

Respostes d'interès
Dissabte vam presentar projecte i candidatura a Can Trabal. Arran de la intervenció d'una veïna, i considerant que les seves aportacions són d'interès col·lectiu, aprofitem per compartir-les i que arribin a tothom.

S'ha fet un millora importantíssima i substancial pel que fa a la prestació de serveis públics de competència municipal i que es presten de manera exactament igual a tots els nuclis del municipi

  • recollida de residus porta a porta
  • recollida de poda, de mobles i altres voluminosos
  • enllumenat públic
  • jardineria
  • neteja de via pública 
  • millores a la xarxa d'abastiment d'aigua, entre d'altres

La veïna plantejava que ella considerava que això no era cert donat que a Can Trabal no hi ha consultori, ni escola ni determinades activitats que es realitzen als nuclis. Plantejava, també, que calia invertir en les zones d'esbarjo de la urbanització, així com en el seu local social.

En resposta a aquesta demanda, es va explicar que:

  • Tant el consultori com l'escola són àmbits competencials de la Generalitat de Catalunya, delegats per l'Estat, i a ells correspon l'organització i distribució d'aquests centres, així com el personal que ha de prestar els serveis.
  • Pel que fa a la inversió en els equipaments, vam explicar que actualment, mentre no es puguin recepcionar les urbanitzacions, aquests són, legalment, espais privats . I per això, amb la normativa a la ma, no es poden destinar diners públics a inversions en espais privats . Per aquest motiu, s'està treballant intensament amb les juntes de compensació per avançar en els diferents projectes de les urbanitzacions per culminar amb la recepció.

Els procediments per a la recepció de les urbanitzacions són feines que s'han de fer a mig i llarg termini, que requereixen d’uns tràmits administratius que, sovint, no depenen del propi ajuntament, sinó que ho són d'altres administracions de rang superior.

En els últims anys s'ha fet molta i bona feina en aquest sentit i s'està avançant a passos ferms i decidits per aconseguir aquesta fita. En paraules del propi alcalde, cal fer els passos de manera segura i precisa, per tal que res no falli, encara que el camí no sigui tan ràpid com tots i totes voldríem.

L'alcalde va fer un detall molt precís del pressupost municipal, i d'on es destinaven els diners recaptats dels impostos, explicant detalladament a què es dedicava en el seu conjunt (despeses de personal, serveis, manteniments en edificis com escoles, locals socials, equipaments esportius , subvencions a festes majors, etc...) posant de relleu la incidència que això tenia en la prestació d'uns serveis públics de qualitat, sempre d'acord amb els criteris de racionalitat. Dades que són públiques i obertes i consultables per tot el veïnat.